ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ต้อนรับสู่รั้ววิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ตั้งแต่ ปีที่ 2- ปีที่ 4 ซึ่ง ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อประโยชน์กับนักศึกษาในการดำเนินการติดต่อกับส่วนงานต่าง ๆภายในวิทยาเขต โดยมีตัวแทน คณาจารย์แต่ละหลักสูตรและ และ ตัวแทนส่วนงานต่างๆ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาให้คำแนะนำข้อมูลการให้บริการกับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ สะดวก รวดเร็ว และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของการให้บริการได้อย่างถูกต้อง
 
และนอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(การจัดการ) คุณศราวุธ สิริขจรเดชสกุล (พี่บอย ) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Investment Promotion Director,Senior Specialist บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และคุณโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่งกลุ่มใบไม้ ) ศิษย์เก่า หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกลุ่มใบไม้ จังหวัดนครนายก ซึ่งทั้ง 2 ท่านมาถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การใช้ชีวิต ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ในระยะเวลาการเป็นนักศึกษา และให้แนวคิด ข้อแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจ ให้กับนักศึกษารุ่นน้อง ในการก้าวสู่บันใดความสำเร็จ ต่อไป ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี