นักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา09.30 น. ผู้ศาสตราจารย์ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในการประกอบ พิธีไหว้ครู ทำพิธีเจิมอุปกรณ์การศึกษาของแต่ละสาขา และให้โอวาทกับนักศึกษา ณ ห้องประชุมไพลินภูธาร อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พิธีไหว้ครูดังกล่าว จัดโดยสโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ซึ่งพิธีไหว้ครูครั้งนี้ นักศึกษาแต่ละหลักสูตร ได้จัดทำพานไหว้ครู โดยใช้วัสดุในการประกอบพานไหว้ครูอย่างสวยงามและสื่อความหมายที่เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อพระคุณครูอาจารย์ ผ่านความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยของพานดอกไม้ธูปเทียนบูชาครูอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีการประกวดพานไหว้ครูของแต่ละสาขา ที่นำมาเคารพครูอาจารย์ โดยนักศึกษา ทั้ง 7 สาขาวิชา มีการนำเสนอพานไหว้ครู โดยใช้เวลาสาขาละ ไม่เกิน 5 นาที ด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยง สาขาวิชาของตนให้สอดคล้องการจัดทำพานไหว้ครู ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับคณาจารย์และทีมผู้บริหารที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง สาขาวิชาที่ได้รับรางวัล 3 ลำดับที่มีความสวยงาม สร้างสรรค์ ดังนี้ 
1.รางวัลชนะเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (FT )
2.รางวัลลำดับที่ 2 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( BA) 
3. รางวัลลำดับที่ 3 สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (GS )
 
พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นโอกาสในการแสดงออกถึงความกตัญญูของนักศึกษาต่อครูบาอาจารย์ ถือว่าเป็นธรรมเนียมสืบทอดปฏิบัติกันมาช้านาน เพื่อให้ลูกศิษย์ได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ จึงยึดถือปฏิบัติธรรมเนียมที่ดีงามนี้สืบทอดกันมาเพื่อให้เกิดความผูกพันที่ดีระหว่างศิษย์และอาจารย์ ต่อไป