ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก South China University of Technology

วันที่ 29 สิงหาคม 2561   ดร.อำนาจ  เจรีรัตน์  หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ได้รับมอบหมายจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์   รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ในการ  ต้อนรับ Prof. Xu Yong, Deputy Dean of Graduate School, Prof. Zhang Chunhui, Assistant to the Dean of Graduate School, Prof. Hu Guiping, Deputy Dean of School of International Education, Prof. Zhang Bin, Assistant to the Dean of School of Food Science and Engineering และ Ms. Xiao Yingqi, Project Manager of School of International Education จาก South China University of Technology
การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อกระชับข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น โดยมีการหารือโครงการแลกเปลื่ยนทางวิชาการ และการเสนอโอกาสเพื่อรับทุนจากรัฐบาลจีนของอาจารย์และนักศึกษา