พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักศึกษาที่อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานมอบมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติ และกล่าวให้โอวาท กับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ได้ เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลอดจนเสียสละและทุ่มเทการทำงานตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งจะเป็นต้นแบบ แห่งคุณงามความดีเป็นที่น่ายกย่อง และเป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องต่อไป โดยมี ดร.จุฑามาศ 
สุคนธปฎิภาค รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีนักศึกษา ที่เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน ทั้งสิ้น ๖๑ ราย เข้ารับเกียรตบัตร ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี
ประกอบด้วย 
๑. คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ปี ๒๕๖๐ 
๒. คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปี๒๕๖๐
โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑. นางสาวสุชาริณี สว่างแจ้ง
๒. นางสาวอรรจนา สังข์ฉายา 
๓. นางสาว ทัศญาณ์ มัชฌิมา 
๔. นายสรอรรถ มหัทธนะประดิษฐ์
๕. นางสาวเบญจวรรณ์ บุญเลิศ
๖. นายพัสกร มณีรัตนดำเกิง
คณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑. นายสุรเชษฐ์ แสงสว่าง
๒. นางสาวณัฐนันท์ ศรีรอด 
๓. นางสาววิภาภรณ์ เทพจันทร์ 
๔. นางสาวญาตินันท์ วัดดอน
๕. นางสาวชุติมันต์ แสงบรรจบ
 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
๑. นางสาว จุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ์ นายกสโมสรนักศึกษา 
๒. นางสาวจุฑามาศ โพธาขวัญประชา อุปนายกฝ่ายใน 
๓. นางสาวมณฑิรา ศรีพานิช อุปนายกฝ่ายนอก 
๔. นางสาสุวิจัย จตุพรฆ้องชัย เลขานุการ 
๕. นางสาวกมลแก้ว ระเริงทรัพย์ เหรัญญิก 
๖. นางสาวรณภร เดชพงษ์ ปฏิคม 
๗. นางสาวแพรพิไล ศรีบุญเรืองฤทธิ์ ปฏิคม 
๘. นางสาวอริสา ปฐมพรวิวัฒน์ ปฏิคม 
๙. นางสาวภัณฑมาส พลนาวี ปฏิคม 
๑๐. นางสาวธัญญาพร โสรจสฤษฎ์กุล ประชาสัมพันธ์ 
๑๑. นางสาวชมภูนุช มุ่งอาษา ประชาสัมพันธ์ 
๑๒. นางสาวกมลพร อรุณ กรรมการ 
๑๓. นางสาวธนัชชา เหลืองธุวปราณีต กรรมการ 
๑๔. นางสาวมินตรา สุภาจันทร์ กรรมการ 
๑๕. นางสาวกรชนก แสงสุวรรณ กรรมการ 
๑๖. นางสาวบุญสิตา เพชรจำรัสศรี กรรมการ 
๑๗. นางสาวขวัญชนก สินสวนเเตง กรรมการ 
๑๘ นางสาวสิณัฐชญา สงวนพฤกษ์ กรรมการ 
๑๙. นางสาวปพิชญา เชียงทอง กรรมการ 
๒๐. นายยุทธภูมิ สงทุ่ง กรรมการ 
๒๑. นายธิปพล โตคูเวียง กรรมการ 
๒๒. นายพีรพล จันเกษม กรรมการ 
๒๓. นายทิวากร เกื้อสกุล กรรมการ 
๒๔. นางสาวธนัชพร ติ๊บแก้ว กรรมการ 
๒๕.นางสานุชนาถ ทิพนันท์ กรรมการ 
๒๖. นางสาวกุลวดี ปิยะเกศิน กรรมการ 
๒๗. นางสาวญาตาวี ฤกษ์ฉวี กรรมการ
 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๑. นางสาว มณฑิรา ศรีพานิช นายกสโมสรนักศึกษา 
๒. นายนิธิชัย ถูปาอ่าง อุปนายกฝ่ายใน 
๓. นายปฏิภาณ มาไพศาลสิน อุปนายกฝ่ายนอก 
๔. นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง เลขานุการ 
๕. นางสาวอัมพิกา สิงห์โตงาม เหรัญญิก 
๖. นางสาวธนัญยา วิริยะอารี ปฏิคม 
๗. นางสาวประทิตสรณ์ ศรีวิระ ประชาสัมพันธ์ 
๘. นางสาวพิชญ์สินี มาพวง กรรมการ 
๙. นางสาวสกุณา เปลี่ยนปรีชา กรรมการ 
๑๐. นายพิพัฒน์พงศ์ โทธรรม กรรมการ 
๑๑. นางสาวภาริณี เรืองศรี กรรมการ 
๑๒. นางสาวสิริกร ฟักช้าง กรรมการ 
๑๓. นางสาวศิริพรรณ สังข์ช่วย กรรมการ 
๑๔. นางสาวมณีสูตร สินกลมชัย กรรมการ 
๑๕. นางสาวณัฏฐธิดา ทองย้อย กรรมการ 
๑๖. นางสาวอังค์วรา ศรีนุติยวงศ์ กรรมการ 
๑๗. นายพงศกร พันธุ์ภักดี กรรมการ 
๑๘. นางสาวนันทวรรณ เล็กจินดา กรรมการ 
๑๙. นางสาวศรัญรัช บุญประเสริฐ กรรมการ 
๒๐. นางสาวยอดขวัญ พุ่มไสว กรรมการ 
๒๑. นางสาวสุกฤตา บ้านตุ่น กรรมการ 
๒๒. นางสาวกิตติกา ไชยรัตน์ กรรมการ 
๒๓. นางสาวชนิศา เสงี่ยมพักตร์ กรรมการ