Mahidol Day of Service ทำดีด้วยหัวใจ

นที่ 24 กันยายน 2561 ทีมคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย มีสโมสรนักศึกษาและ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมใจกันเป็นจิตอาสามาช่วยจัดกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจรรมอบรมครูมัธยม และฐานการเรียนรู้ชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยม 
2) กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด อบรมครูเรื่อง active learning และฐานกิจกรรมโรงเรียนสีเขียว (Green School) สำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นักโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี