กิจกรรม We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทีมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษา ร่วมกันจัด กิจกรรม We Mahidol: Social Engagement “เบิกฟ้ากิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ของวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รู้จักกิจกรรมและชมรมต่างๆ เกือบ20 ชมรม และเลือกตัดสินใจ สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม โดยแบ่งเป็น ประเภทชมรมศิลปวัฒนธรรม ประเภทวิชาการ กีฬา และบำเพ็ญประโยชน์ โดยเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติมเต็มให้กับนักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ มีทักษะร่วมกับความรู้ทางวิชาชีพ ที่สำคัญกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักศึกษา แต่ละสาขาวิชา จะได้มีโอกาสสานสัมพันธ์อันดีต่อกันนอกจากนี้ กิจกรรมนี้มุ่งปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์แก่นักศึกษา สอนให้รู้จักช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส รู้จักการทำงานร่วมกันและได้รับประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม รู้จักเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมนำความรู้ทางวิชาการและ/หรือประสบการณ์ของตนเองในการพัฒนา ชุมชนและสังคมอีกทั้งเป็นการฝึกความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมหรือเข้าชมรมนั้นคือ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มี Activity Transcript ที่นักศึกษาสามารถนำไปยื่นประกอบการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาและสมัครงานได้อีกด้วย