อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ร่วมหารือกับ คณาจารย์สาขาเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อสร้างความร่วมมือการเรียนการสอนและการวิจัย ในอนาคต

วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. Prof. Mohammad Naghi Eshtiaghi จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางมาประชุมร่วมกับดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ และคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อหารือเรื่องการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกันในอนาคตทั้งในด้านการเรียนการสอน และการทำวิจัยร่วมกัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งงานวิจัยที่ Prof. Mohammad มีความสนใจและมีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวข้องกับ Novel food technology, ezyme technology, tropical fruit processing และ waste/by product utilization พร้อมกันนี้ ได้นำ Prof. Mohammad เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีการอาหาร และศูนย์เครื่องมือกลางของวิทยาเขตกาญจนบุรี และในเวลาประมาณ 13.00 น. ได้รับเกียรติจาก Prof. Mohammad ในการสัมมนาพิเศษแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “Overview of non-thermal processing for food” ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากแก่นักศึกษาในการเรียนรู้เทคนิคการแปรรูปใหม่ๆ ที่ไม่ใช้ความร้อนในการแปรรูปอาหาร