การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 5 ตุลาคม 2561เวลา09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ (รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 4/2561 พร้อมกล่าวแนะนำ รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561
 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ (รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ) พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรีต่อที่ประชุม พร้อมกล่าวสรุปผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 – 17 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี และการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการศึกษาและวิชาการแบบบูรณาการบนฐานทรัพยากรในภูมิภาคตะวันตกของอาเซียน ต่อไป ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี