พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 118 ปี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. รศ.ดร.ถาวร วินิจสานันท์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 
โดยในวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) อีกทั้งเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และ วันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยอุตสาหะอย่างยิ่ง ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการพยาบาลไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้วยพระเมตตาในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทั่วประเทศ ไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารเพียงใด