“มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล” ทั้งนี้ วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวสำนักวิชาสหวิทยาการ ได้ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรีนำหลักสูตร ที่เปิดสอนที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้ง 7 สาขาวิชา การเข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมหิดล " Mahidol Admission"
โดยทีมคณาจารย์ แต่ละสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
1. อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร อาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชาบัญชี 
3. อาจารย์ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 
4. อาจารย์ ดร.จารุภัทร ลือชา รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
5. อาจารย์ดร.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ อาจารย์ผู้ประสานงานสาขาวิชา ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 
6. อาจารย์วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ผู้ประสานงาน สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
และ7.อาจารย์ปิยะธิดา แสงทองอาจารย์ผู้ประสานงาน สาขาวิชาธรณีศาสตร์ 
ซึ่งเป็น 7 สาขาวิชาที่เปิดสอน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
โดยคณาจารย์และทีมนักศึกษา แต่ละสาขาวิชา ได้พร้อมกันร่วมจัดกิจกรรม เพื่อแนะนำสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมงานเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา