กิจกรรมสันทนาการใหญ่ กระชับสัมพันธ์นักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม สันทนาการ ซึ่งเป็นการรวมนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ทั้ง 7สาขาวิชาของวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นเป็นกิจกรรมบันเทิงสังสรรค์ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาทั้ง 7 สาขาวิชาได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่จะใช้ชีวิตการเรียนร่วมกัน และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง ร่วมสถาบันเดียวกัน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างภาคการศึกษาต้นที่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้ามาใช้ชีวิตที่ วิทยาเขตกาญจนบุรี สำหรับในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนใน7สาขาวิชา ที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ประมาณ 200 คนแบ่งเป็นนักศึกษาชายประมาณ 60 คน และนักศึกษาหญิง ประมาณ150 คน