ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาจำนวน 2 ราย ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความชื่นชม นักศึกษาจำนวน 2 ราย ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์ โทธรรม (บูม) นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
 
2.นายพิรกร นุดล (กำปั่น) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 
และขอแสดงความยินดีกับ นายพิรกร นุดล (กำปั่น) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
 
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไปคัดเลือกเข้ารับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา (คัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 )