คณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยงานพัฒนาหลักสูตรและบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับ คณาจารย์ของวิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้ ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี