สภานักศึกษาม.มหิดล จัดกิจกรรม พบทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี "ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำมหาวิทยาลัยให้น่าอยู่

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา18.00 น. ทีมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Meet the Vice President for Kanchanaburi Campus โดยนักศึกษา ได้ รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในหัวข้อ " มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อมหาวิทยาลัยน่าอยู่" และได้จัดเวที เพื่อร่วมเสนอปัญหาดังกล่าวกับทีมผู้บริหารโดยตรง
 
ซึ่งคณะผู้บริหารนำโดย ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ. กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังปัญหา โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมประกอบด้วย ทีมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และตัวแทนนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา รวมทั้งนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
โดยประเด็นที่ นักศึกษาได้เสนอ 
เช่น การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก และภูมิทัศน์ด้านหน้า มหาวิทยาลัย ให้มีความสวยงามและเป็นสถานที่เพื่อสุขภาพ ของ บุคลากร นักศึกษา รวมทั้งประชาชนโดยรอบ อีกทั้งการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องสุขา 
ร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ยานพาหนะที่จะรับส่งนักศึกษาบุคลากร ที่เหมาะสม เป็นต้น
 
ซึ่งการเสนอปัญหากับผู้บริหารครั้งนี้ ทีมผู้บริหารและนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยดำเนินตาม คำขวัญ ของมหาวิทยาลัยมหิดล " อตฺตานํ อุปมํ กเร พึงปฏิบัติต่อผู้อื่น เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง " เดินตามปณิธาน “ ปัญญาของแผ่นดิน ” คำนึงถึงวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดล เช่น Altruisum : มุ่งผลเพื่อผู้อื่น Harmony : กลมกลืนสรรพสิ่ง Integrity : มั่นคงยิ่งในคุณธรรม และ Kindness เลิศล้ำเมตตา Adaptability ละอัตตาพร้อมปรับตัว