"ปาฐกถาและคืนสู่เหย้า ธรณีศาสตร์ " จัดบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักศึกษาก้าวสู่ฝัน อย่างมั่นใจ

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณาจารย์สาขาธรณีศาสตร์ นำโดยดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม บรรยายพิเศษโครงการ “ ปาฐกถาและคืนสู่เหย้า “ ซึ่งได้รับเกียรติ จากศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย กลับมาถ่ายทอดประสบการณ์ สร้างแรงบรรดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้อง อีกทั้ง นักศึกษาที่ไปเข้าร่วมการแข่งขันทำแผนที่ได้มีการถ่ายทอดถึงประสบการณ์ การไปแข่งขันทำแผนที่ ที่ประเทศอินโดนีเซีย และการไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมในโอกาสต่อไปของนักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์
 
และในโอกาสนี้ ยังได้รับเกียรติจาก DR.Robert Stokes ที่ปรึกษาบริษัทน้ำมันหลายแห่ง ในประเทศไทย อดีตอาจารย์ด้านธรณีวิทยา ในประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสำรวจ แหล่งปิโตเลียม ในประเทศพม่า และลาว นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาพิเศษ ของ สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาบรรยายเพื่อให้ความรู้ A new view of the development of the Central Burma Cenozoic Basin Complex " ณ ห้องบรรยาย L218อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
หลักสูตรธรณีศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตด้านธรณีที่มีคุณภาพ ควบคู่กับคุณธรรม มีเจตคติอันดีงามในการประกอบวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในวิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต บูรณาการความรู้ทางธรณีวิทยา ธรณีเคมี ธรณีฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ในงานธรณี วิศวกรรมธรณี และธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อันเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ความรู้เพื่อการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติ และมวลมนุษย์ต่อไป