นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ร่วมนำเสนอผลงาน ในงานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 39

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีได้เข้าร่วมฟังสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการในงาน การสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 39 
"ยุทธศาสตร์ชาติกับอนาคตของสัตว์ป่าไทย" ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนักศึกษาหลักสูตร 2 ราย นำเสนอผลงานในส่วนของนักวิจัยรุ่นใหม่
 
ได้แก่ 1. นางสาวญาดา กตัญญูพันธุ์ นำเสนอผลงานในหัวข้อ
"รูปแบบการใช้พื้นที2ของลิงแสมที2ตอบสนองต่อการ เปลี2ยนแปลงขนาดกลุ่ม"
 
2. นางสาวพรรัตนะ รักษากุล นำเสนอผลงานในหัวข้อ
"การแสดงออกทางสีหน้าและค่าความเป็ นผู้นําของ ลิงแสมตัวผู้ (Macaca fascicularis)"
 
และ 3. นางสาวขนิษฐา สุขพัฒน์ นำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster ในหัวข้อ "การติดตามชนิดพันธุ์และสถานการณ์อนุรักษ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีการค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ต "
นอกจากนั้นนักศึกษาในหลักสูตรยังได้มีโอกาสรับฟังความรู้จากวิทยากร ศึกษาดูงานวิจัยของนักศึกษาและนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่นๆซึ่งอยู่ในสายงานเดียวกัน"