คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ 
ผศ.ดร ประวีนา เอี่ยวยี่สุน รองอธิการบดี พร้อม ด้วยทีมผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในโอกาส เข้าศึกษาดูงาน ระบบการบริหารจัดการด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ ด้านการศึกษา ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ  โดยมีคณะผู้บริหาร และ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้การต้อนรับพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆของวิทยาเขตกาญจนบุรี เช่น พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พืชแห่งภาคตะวันตก ห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และทิวทัศน์รอบๆ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี