กิจกรรมการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม (Geological Field Mapping) ร่วมกันระหว่าง PKU 北京大学 และสาขาธรณีศาสตร์ (GS) ม.มหิดล

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นักศึกษาและนักวิชาการ จาก School of Earth and Space Sciences Peking University (PKU) สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก จำนวน 13 คนเดินทางมาร่วมกิจกรรม Geologic Field Mapping กับนักศึกษาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-30 ธันวาคม 2561 โดยคณะ PKU ประกอบไปด้วย นักศึกษาปริญญาเอก 3 คน และปริญญาตรี 7 คน พื้นที่ที่ทำการร่วมศึกษาครอบคลุม เขตอ.ไทรโยคพื้นที่ ต.ลาดหญ้า และอ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีความหลากหลายทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ธรณีโครงสร้างและธรณีพิบัติภัย ตั้งแต่มหายุคพลาลิโอโซอิก จนถึงมหายุคซีโนโซอิก หรือ มหายุค ณ ปัจจุบัน
 
กิจกรรมการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม (Geological Field Mapping) ร่วมกันระหว่าง PKU และสาขาธรณีศาสตร์ (GS) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำทีมโดย อ.ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อ.ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ และคณาจารย์ในสาขา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์ ออกสำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และจะมีกิจกรรมนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561 
โดยมี ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ ร่วมให้การต้อนรับ