อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ม.มหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการอบรม เพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 อ.ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และอาจารย์ประจำหลักสูตร บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ การวิเคราะห์โครงสร้างการลงทุน และ หัวข้อ “ การจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ( Supply Chain Management to create value added agricultural products ” ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โครงการจัดอบรมเพิ่มศักยภาพ Young Smart Farmer ระหว่างวันที่ 18 -21 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมบึงปรีดา รีสอร์ท ฯ จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานด้าน Young Smart Farmer ระดับจังหวัด เกษตรกรรุ่นใหม่ ( 8จังหวัดในเขต สสก.2 รบ.)รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกว่า 60 ราย
 
เพื่อเตรียมพร้อม ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มุ่งหวังพัฒนาและยกระดับศักยภาพ Young Smart Farmer ที่เป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ก้าวสู่การเกษตรตามมาตรฐานสินค้าและการตลาดสากลอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสภาวะเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มั่นคง ยั่งยืนสืบไป