ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหารที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยจากโครงการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดี!! กับ นางสาวกมลพรรณ คันทะพรม และ นางสาวสลิลทิพย์ เทศสลุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลทุนวิจัยจากโครงการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2 จากโครงร่างงานวิจัยเรื่อง ผลของเนยขาวจากน้ำมันรำข้าวและแป้งรำข้าวต่อคุณภาพของครัวซองต์เพื่อสุขภาพ ภายใต้การดูแลของ อ.ดร. จารุภัทร ลือชา