หลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.มหิดล ร่วมกับ อาจารย์จาก University of Warwick พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และส่วนราชการ ร่วมเวทีเสวนา เพื่อผลักดัน จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2561 อาจารย์ภวินทร์ธนา เจริญบุญ อาจารย์สอนรายวิชา การท่องเที่ยว ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเวทีเสวนากับ Asst. Prof. Marco J Haenssgen จาก University of Warwick คุณสุวรรณวิชช์ เปรมปรีดิ์ (นายก อบต. หนองโรง) คุณสมพร ปานโต (ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.กาญจนบุรี) คุณนิราศ สุกใส (ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.หนองโรง)
ในหัวข้อ " จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนในชุมชนห้วยสะพาน พร้อมด้วยพี่น้องในชุมชนที่มาร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็น โดยในการจัดสัมมาครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สนง.พัฒนาชุมชน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี