กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีมหิดล

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน “สานสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีมหิดล " พร้อมกับมอบ หนังสือสำหรับเตรียมพร้อม ให้กับนักศึกษาที่ไปร่วมการแข่งขัน การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 
“ Thailand Accounting Challenge 2019 ” ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย งาน “สานสัมพันธ์น้องพี่ บัญชีมหิดล “ จัดขึ้น โดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร ประธานหลักสูตร พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความรักควาามผูกพันในสายอาชีพ จากการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่บัณฑิต ในการเรียนหลักสูตรบัญชี นอกจากนี้ ยังกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง รวมทั้งคณาจารย์ในหลักสูตร เพิ่มความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อช่วยให้การจัดการกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้ง ยังมีการแนะแนวทาง การลงทะเบียนเรียนสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต การวางแผนการเรียนของนักศึกษาและแนวทางการพัฒนาในหลักสูตรบัญชีต่อไปอีกด้วย ณ ห้องบรรยายรวม 4224 อาคารสิ่งแวดล้อม พัฒนดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)