ศิษย์เก่า ม.มหิดล แนะแนวทาง ก้าวสู่การเป็น CEO ในโครงการพัฒนานักบริหารธุรกิจจำลอง ของ หลักสูตรBA ม.มหิดล

วันที่ 21 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนานักบริหารธุรกิจจำลอง ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และวิทยาเขตศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ให้กับนักศึกษาในการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
 
โดยมีทีมวิทยากรภายในประกอบด้วย อ.ดร.เฉลิมพล ศรีทอง อ.ดร.ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์ อ.สุริยา บุตรพันธ์ และ อ.ดร.พรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา ร่วมถ่ายทอดความรู้ในการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญ คุณเอกวัจน์ สหกิจ ประธานกรรมการบริษัท อาทิ บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด , บริษัท มายเวิร์ล ไบโอ ไทยแลนด์ จำกัด , บริษัท เอส ซี แมส มีเดีย จำกัด ฯลฯ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ