สรรพากรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรมภาษียกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นายนราธิป ใจธรรม หัวหน้างานบริหารสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับ และกล่าวขอบคุณผู้ช่วยสุธาสินี ทิพานันท์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ซึ่งเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา”
ซึ่งมี เจ้าหน้าที่งานการศึกษา คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะวิทยากร จากสำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี ณ ห้องนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 
สำหรับกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา” จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2561 ประกอบด้วย การเสวนาเรื่องภาษีอากร การบรรยายและ กิจกรรมกลุ่มย่อย เช่น มีเงินได้ มีงานดี ภาษีต้องจ่าย และ เรื่อง นิติบุคคลรุ่นใหม่ ใส่ใจภาษี “ VAT SBT STD TAX แปลกๆ ที่ต้องรู้ นอกจากนี้ ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดอบรม ได้มี กิจกรรม Work Hard Play Hard โดยนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานการปฏิบัติงานจริงของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ กาญจนบุรี ทั้งนี้ การจัดอบรมตลอดระยะเวลา4 วัน ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาษีมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำความรู้ ที่ได้รับ ไปฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการปฎิบัติงานจริง และการอบรมครั้งนี้ นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฎิบัติ จากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องโดยตรงในหน่วยงานของสรรพากร และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต 
โดยหลังจบการอบรม ผู้ช่วยสุธาสินี ทิพานันท์ ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ที่ผ่านการอบรม 
โดยมีนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ผ่านการอบรมเข้ารับมอบประกาศนียบัตร จำนวน 70 คน