ประชุมหารือทางด้านความร่วมมือในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิชาการ จำนวน ๔ ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมหารือทางด้านความร่วมมือในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ความหลากหลายทางชีวภาพและเยี่ยมชมพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการนี้ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ เข้าร่วมต้อนรับและประชุม