โครงการ “MUKA-KNUE Cultural Exchange and Voluntary Program in Dawei”

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA) ร่วมกับKorea National University of Education(KNUE) ดำเนินกิจกรรมโครงการ “MUKA-KNUE Cultural Exchange and Voluntary Program in Dawei” โดยมีความร่วมมือจาก Dawei University ในการทำกิจกรรมอาสาสมัครในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมของพื้นที่เมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์รวมทั้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในวันที่ 6–12มกราคม 2562กิจกรรมประกอบด้วยนักศึกษาของวิทยาเขตกาญจนบุรีจำนวน 4คน นักศึกษา KNUE จำนวน 8คนและผู้ควบคุมทีมรวมทั้งสิ้น 13คน คณะผู้ร่วมเดินทางได้เยี่ยมชมบรรยากาศและพักค้างคืนที่วิทยาเขตกาญจนบุรีก่อนที่จะเดินทางโดยทางรถยนต์ข้ามพรมแดนที่ด่านพุน้ำร้อนเพื่อไปยังเมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์
 
และขอแสดงความยินดี!! กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัญฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้ง 4 ราย ซึ่งได้รับทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักศึกษาจากประเทศเกาหลีและเมียนมาร์
 
1.นางสาวชฎาภรณ์ ธรรมสกุลสัจจา
2.นางสาวนนทิยา สุนทโรทก
3.นางสาวธนวรรณ ฉัตรวงศ์พันธ์
4.นางสาวมณฑณัช ลือจิตติรัตน์