พิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMES 2019

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMES 2019 โดย นางสาวมนทิรา พระเขียนทอง นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ MUAK GAVES ประจำปี 2019 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยทีม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMES 2019 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
 
โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เกิดความผ่อนคลาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้กิจกรรมยังเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความปรองดองระหว่างนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษา ทุกสาขาวิชา เข้าร่วม จำนวน 776 คน และในโอกาสนี้ คณะอาจารย์ และนักศึกษา แลกเปลียน จาก Korea National University of Education ได้ร่วมแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมในขบวนพาเหรด ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี