Open House โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 อาจารย์ดร.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค รองหัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนายนราธิป ใจธรรม หัวหน้างานสนับสนุนกลุ่มสาขาวิชา และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ใน งาน Open House โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี