นักศึกษาหลักสูตรบัญชี คว้าอันดับที่ 11 การแข่งขัน “Thailand Accounting Challenge 2019 ”

ขอแสดงความยินดี!!กับ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีกับรางวัลแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ และก้าวแรกของความสำเร็จในอันดับที่ 11 จากทีมเข้าแข่งขันรวม 141 ทีม ในงานตอบคำถามด้านบัญชีระดับประเทศครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 “ Thailand Accounting Challenge 2019 ” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 โดยทีมที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 11 จากผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ จำนวน 141 ทีม โดยทีมของนักศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้แก่
1.นางสาวชนัญดา ประจำสุข 
2.นางสาวฟ้านารี เกศานนท์ 
3.นายพนาสิน พนาโรจน์วงศ์
 
ในการนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ได้ส่งทีมเข้าแข่งขันรวม 2ทีม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความชื่นชม กับความมุ่งมั่นตั้งใจความอุตสาหะ ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันแก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
1.นางสาวนารีรัตน์ วงศ์วิทยานันท์ 
2.นางสาวเมธาวี สะมะโน 
3.นายจิรปกรณ์ ศรีไตรรัตน์ชัย
โดย อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร ประธานหลักสูตร พร้อมด้วย คณาจารย์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นที่ปรึกษา