อาจารย์หลักสูตรบัญชี ม.มหิดล ร่วมเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาด ในหัวข้อ "การพัฒนาสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน สำคัญอย่างไรต่อการตลาด "

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีองค์ความรู้ ความเชียวชาญด้านกลยุทธ์ ด้านการตลาด ด้านการจัดการธุรกิจและการเงิน และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการเสวนา เรื่อง "การพัฒนาสถานที่ผลิตให้มีมาตรฐาน สำคัญอย่างไรต่อการตลาด และ การเสวนาเรื่อง "คุณภาพของสินค้า และกุลยุทธ์การสร้างแบรนด์ " ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการผลิตอาหาร เพื่อพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ยกระดับสถานที่ผลิตให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์ GMP ต่อไป ณ โรงแรมแก้วสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี