ทีมผู้บริหาร ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชมและ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในการมาติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
ตามที่ มหาวิทยากำหนดให้มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) เพื่อถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกับส่วนงาน และมหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยเขตเกาญจนบุรี พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี