ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 ราย ซึ่งได้รับทุนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ประเทศอินเดีย

นักศึกษาทั้ง 4 ราย ได้รับการพิจารณาผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2562 
ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และ National Institute of Technology Karnataka (NITK), Surathkal, India และโครงการ ASEAN-India collaborative R&D program funded by Department of Science & Technology, Govt. of India โดยเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ National Institute of Technology Karnataka (NITK), Surathkal, India
 
ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2562 รวม 30 วัน โดยนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณา ดังนี้
1. นายพิรกร นุดล (ขวาสุด) ได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 (Scholarships for Undergraduate Student Mobility Program 2019) 
2. นายฐานุพงศ์ นทีเลิศไพศาล (ซ้ายสุด) ได้รับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
3. นายชยพล โกรซ (คนที่ 2 จากซ้ายสุด) และ 4. นายอดิศร อำพรรณ (คนที่ 3 จากซ้ายสุด)
 
โดยเข้าร่วมวิจัยบางส่วนของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรีจำนวน 2 เรื่อง คือ 1. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการใช้เอนไซม์ออกซาเลตออกซิเดสสำหรับการผลิตสตาร์ชที่มีออกซาเลตต่ำจากหัวเผือกโดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง (Optimization of oxalate oxidase treatment for production of oxalate depleted starch from taro corms using response surface methodology) โดยนายพิรกร นุดล และนายอดิศร อำพรรณ 
และเรื่องที่ 2 คุณสมบัติทางเคมีกายภาพและความสามารถในการย่อยสตาร์ชของฟลาวร์และสตาร์ชจากเผือกสี่สายพันธุ์ในประเทศไทย (Physicochemical properties and starch digestibility of flours and starches from four taro cultivars of Thailand) ของนายฐานุพงศ์ นทีเลิศไพศาล และนายชยพล โกรซ 
ภายใต้การดูแลของ Assoc. Prof. Dr. Prasanna B.D. (กลาง), Chemical Engineering Department, NITK, India และ ผศ. ดร. รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี