นักเรียน ร.ร.สตรีวิทย์ 2 จำนวน 180 คนเข้าฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ที่ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีี โดยงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ซึ่งคณะครูได้นำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 180 คน มาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และมาเข้าฐานกิจกรรมการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการและฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การทดลองฝึกปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในหลากหลายสาขาวิชา กิจกรรมในครั้งนี้ มีพี่ๆนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ให้ได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนาน อีกด้วย
 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้ความสำคัญในการส่งเสริมทางวิชาการแก่เยาวชนจึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ในครั้งนี้