ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ อพท.สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 จ.สุพรรณบุรี จัดสัมมนา “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐ”

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 อาจารย์ภวินท์ธนา เจริญบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง โดยมุ่งเน้นกระบวนการการทำงานแบบมีส่วนร่วม หรือ Co-Creation คือร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ จึงร่วมกันจัดสัมมนา “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกลไกเครือข่ายประชารัฐ ผ่านกิจกรรมการเสวนา และการระดมความคิดของผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน
 
การสัมมนานี้ได้รับเกียรติจาก นายเสกสรร ถนอมกิตติ นายอำเภออู่ทองให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการสัมมนา โดยมีผู้แทนส่วนราชการและองค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน และท่านตัวแทนจากภาคีเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมแลกเปลี่ยนและกำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อให้การท่องเที่ยวในพื่นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรีมีการร่วมมือที่ดีและยั่งยืนต่อไป