โครงการให้ความรู้ การจองหอพัก สำหรับนักศึกษาปี 2 วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา14.00 น. นางสาวปุณณดา อำพันธ์ทอง รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นปีที่ 2 สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการจัดโครงการให้ความรู้ “ การจองหอพัก " ซึ่งจัดขึ้นโดย เจ้าหน้าที่งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎระเบียบ แนวทางการดำเนินการจองหอพัก สิ่งอำนวยความสะดวก ต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาชั้น ปีที่ 1 ที่กำลังจะขึ้นปีที่ 2 และจะต้องมาอยู่ที่ วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อสร้างรู้ความเข้าใจและแนวปฎิบัติที่ถูกต้อง อีกทั้งมีการแนะนำการใช้ชีวิตสำหรับการอยู่ที่ วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมและปรับตัว เข้าสู่สถานที่ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีนักศึกษา ทั้ง 7 สาขาวิชาเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)