หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีการอาหาร) ร่วมหารือร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์จาก Rutgers, The State University of New Jersey

วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับ Professor Karl R.Matthews, Chair, Department​ of​ Food​ Science, Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ของ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ และกล่าวแนะนำวิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งได้หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยจะมีโครงการแลกเปลี่ยนระยะแรก คือ ทาง Rutgers, The State University of New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกาจะส่งนักศึกษาและอาจารย์ มาที่วิทยาเขตกาญจนบุรี ช่วงเดือนมกราคม 2563 ส่วนความร่วมมือในโครงการ​อื่นๆ อยู่ในขั้นตอนหารือ​ในโอกาสต่อไป