Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรม “Meet the Vice President” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้อง L-316 อาคารปฏิบัติการ โดยมีบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
“Meet the Vice President” ประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี พบผู้บริหาร จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของวิทยาเขตญจนบุรีได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันกับทีมผู้บริหาร เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง
 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธาน กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ มอบรางวัลนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน กีฬาระดับมหาวิทยาลัยมหิดล และแจ้งนโยบายการเข้าร่วมโครงการด้านมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักงานสีเขียว และการอนุรักษ์พลังงาน
 
และรองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และความคืบหน้าการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมภายในวิทยาเขตกาญจนบุรี