กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดประชุม ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี ขับเคลื่อนโครงการ ฯ ยกระดับสินค้านิลเมืองกาญจน์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา13.00 น. นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุม โครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal control) สินค้านิลเมืองกาญจน์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ครั้งที่ 1 
นำโดย อ.ดร.ดวงสมร มะโนวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และหัวหน้าโครงการ ฯได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามที่ ทีมคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 
ในการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อ ชี้แจงการดำเนินงานของโครงการ การตรวจสอบรับรองผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าเพื่อขออนุญาตให้ตราสัญญลักษณ์ส่ิงบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมทั้ง การวางแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมร่วมกับคณะกรรมการหรือคณะทำงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการเปิดรับสมัครผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าที่ประสงค์จะขออนุญาติใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น ผู้แทนนายอำเภอ จากอำเภอต่างๆ หอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น ซึ่งครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการต่อไปให้บรรลุเป้าหมาย ณ ห้องขุนแผน โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี