โครงการจัดอบรมพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษา และโรคซึมเศร้า เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ทันต่อเหตุการณ์

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา09.00 -16.00 น. งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินโครงการจัดอบรมพัฒนา Soft Skill ด้านการให้คำปรึกษาและโรคซึมเศร้า ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ได้เรียนรู้และฝึกเทคนิคการให้คำปรึกษานำไปใช้ในกระบวนการให้คำปรึกษากับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความรู้ เจตคติ และทักษะที่จะนำไปต่อยอดในการช่วยเหลือนักศึกษา ทำให้สามารถเข้าถึงนักศึกษา รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และแนะนำช่วยเหลือได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ จำนวน 2 หัวข้อ ได้แก่
 
1) สารพันปัญหาของนักศึกษา 
2) ภาวะซึมเศร้า VS โรคซึมเศร้า
 
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข และคุณมะลิรมย์ หัสดินรัตน์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 2212 อาคารเรียนรวม ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี