ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “เกณฑ์ AUN-QA เพื่อก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมอบรม “เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา AUN-QA เพื่อการพัฒนาหลักสูตร” (ASEAN University Network Quality Assurance: AUN-QA )
 
จัดโดยงาน งานแผนและพัฒนาคุณภาพ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งการดำเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรไปสู่ระดับสากล กำหนดให้ทุกหลักสูตรผ่านการตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA เพื่อเป็นกลไก สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร
 
การอบรมประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และหัวหน้างานสายสนับสนุน อบรมตั้งแต่เวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี