มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 1)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ (รุ่นที่1) เป็นความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน ทั้งนี้ทีมวิทยากรประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์
 
ซึ่งโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรครูในโรงเรียนต่างๆ จาก 24 จังหวัดทั่วประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ และการศึกษา ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของโลก ความเป็นมาในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำเนิดทรัพยากรธรณี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ อย่างลึกซึ้งเพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานความคิดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่กันต่อๆ ไปผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และเผชิญกับตัวอย่างจริงในภาคสนาม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป