มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 2)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ อีกครั้ง (รุ่นที่ 2) ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการ
 
ซึ่งโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรครูในโรงเรียนต่างๆ จาก 24 จังหวัดทั่วประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของโลก ความเป็นมาในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำเนิดทรัพยากรธรณี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ซึ่งการอบรมจะมีทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ และเผชิญกับตัวอย่างจริงในภาคสนาม เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญต่อไป