การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานและก้าวสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิชาการจากงานประจำเพื่อยกระดับคุณภาพผลงานและก้าวสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ” ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ รศ.ดร.ภัทร์ พลอยแหวน และผศ.ดร.สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
จัดโดยงานบริหารและทรัพยากรบุคคล ซึ่งการอบรมจะมีภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานวิจัยรวมถึงการนำเสนอ ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากรสายสนับสนุน ในระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี