นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2562 นางสาวนภาดล โชคสมบูรณ์ และนางสาวชิษณุสา โพธิ์ไข นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ) ได้รับทุน Student Mobility ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยจะไปฝึกงานภาคฤดูร้อน ณ State Key Laboratory of Coal Combustion (SKLCC), Huazhong University of Science and Technology (HUST) เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 ส.ค.2562
 
ทั้งนี้ ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้ร่วมเดินทางไปปฏิบัติงานด้วย ภายใต้บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MoU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กับ China-EU Institute of Clean and Renewable Energy, Huazhong University of Science and Technology (HUST) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอทุนวิจัยระดับนานาชาติทางด้านวิศวกรรมพลังงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังหารือถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไปในอนาคต 
 
ภาพ: ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์