การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ Virtual Classroom ภายใต้โครงการ Mahidol DCU

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับ คุณวิลาสินี จิวานนท์ Vice president Product owner ธนาคารไทยพาณิชย์ และทีมงาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Virtual Classroom ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อสามารถเข้าใช้ประโยชน์จากระบบ Virtual Classroom ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี