ความร่วมมือกับโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม ให้การต้อนรับ อาจารย์สมศักดิ์ มงคลเจริญ อดีตรองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูจากโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ณ ห้องประชุม Co Meeting Space ชั้น 1 อาคารอำนวยการ เพื่อร่วมหารือแนวทางการรับนักเรียนที่มีศักยภาพพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาของ วิทยาเขตกาญจนบุรี ต่อไปในอนาคต