มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต้อนรับอาจารย์จาก Chiba University, Japan

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ Professor Hitoshi Ohara จาก National University Corporation Chiba University และ Center for Environment, Health and Field Sciences และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีษ์ พิชกรรม ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือถึงความร่วมมือทาางวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ในอนาคต