คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Peking University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ร่วมเดินทางกับนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 10 คน เพื่อไปภาคสนามด้านธรณีวิทยา ณ Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับทุนสนับสนุนการเคลื่อนย้ายนักศึกษา ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล