มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ” ประจำปี 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวเปิดการอบรมกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ “ความก้าวหน้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาบทเรียน/รายวิชาออนไลน์ และงานการศึกษาในยุค Digital” ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ นางจริยา ปัญญา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นางสุภัทรา บุศย์เมืองปัก หัวหน้างานความก้าวหน้าในสายวิชาการและสนับสนุน และทีมวิทยากรจากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงแรมริเวอร์แคววิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี