ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการนำเสนอ ในการนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นตัวแทนเข้าร่วมในฐานะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือของ 4 สถาบัน 4+BAs National Conference 2019 “New Age in Sustainable Business” โดยมีเจ้าภาพร่วมกัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
ซึ่งวิทยาเขตกาญจนบุรี นำผลงานวิจัยโครงการวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษา (Senior Project) มาร่วมนำเสนอด้วย และ นายปฏิภาณ มาไพศาลสิน และ นางสาวณัฐสุดา วสุนธราภิวัฒก์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการนำเสนอผลงาน อีกทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในระดับชาติ ณ อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ภาพ/ข้อมูล : อาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ